2012 President Gerardo Jerry Ascencio speaking to Buenos Dias DC on Univision with Silvana Quiroz about NAHREP